تــــازه‌های کنکو   __________________________________________________

خودکارهای جدید آفیس کنکو

خودکاری با یک نوک و سه سایز نوشتاری
با تغییر فشار دست بر خودکار می‌توان سه سایز 0/7، 1 و 1/2 میلی‌متر را با یک نوک استفاده نمود.

ماژیک وایت برد ری‌نیو

با 9 رنگ جدید

با نوک گرد و تخت